تاریخ نگارش:
۱۴۲۵/۱۲/۲۸ قمری
۱۳۸۳/۱۱/۲۰ شمسی" /> ۲- مادرم و نسب نامه ام

۲- مادرم و نسب نامه ام